Trong khối di sản tinh thần to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật quốc gia, đó là: “Đường Kách mệnh” (xuất bản năm 1927), “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù) (1942-1943), Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946), Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” (văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên đài Tiếng nói Việt Nam sáng 17/7/1966 và Bản “Di chúc” (văn bản gốc Bác Hồ viết từ ngày 10/5/1965 đến 19/5/1969).