Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Quang (1926-2006)

Họ và tên: Vũ Quang

Ngày sinh: 18/3/1926

Ngày mất: 29/9/2006

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V

- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (1962-1978)

- Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Nhà nước

- Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (1991-2002)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, VII