Đài chiến thắng Chân Mộng-Trạm Thản

      Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Phú Thọ là nơi có địa bàn chiến lược quan trọng nên vừa bị địch chiếm đóng, vừa là tỉnh cung cấp nhân tài, vật lực rất lớn cho các chiến dịch so với các tỉnh khác trong liên khu Việt Bắc. Vì vậy, quân Pháp đã nhiều lần tấn công ra vùng tự do của tỉnh phá hoại hậu phương kháng chiến. Song, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân toàn tỉnh đã dũng cảm chiến đấu, góp phần đánh bại nhiều trận tấn công, càn quét của địch trên địa bàn, góp phần vào chiến công chung của cả nước, trong đó lớn nhất, vẻ vang nhất là chiến thắng Chân Mộng-Trạm Thản, ngày 17/11/1952.