Từ tháng 6/2024, một số chính sách mới có hiệu lực như: Bổ sung trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép; Sửa đổi điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Quy định biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể,...