Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, chưa có thời kỳ nào đất nước Việt Nam ta lại phát triển rực rỡ như thời đại Hồ Chí Minh.

Một thời đại mà dân tộc Việt Nam nhỏ bé với cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu đã “đánh thắng 2 đế quốc to” giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và nhanh chóng phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa được cả thế giới quan tâm, ghi nhận. Một thời đại mà vị thế Việt Nam luôn được nâng cao trên trường quốc tế.

Những thành công phi thường ấy luôn gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vị thế có được như ngày nay của đất nước ta luôn gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.