Ngày 1/3/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp và đại biểu các tổ đổi công gương mẫu toàn miền Bắc. Người chỉ rõ “Tăng gia sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm. Tiết kiệm phải đi đôi với tăng gia sản xuất”; Động lực chính là thanh niên và bộ đội; “Thanh niên và bộ đội phải như đầu tàu của phong trào thi đua trong nông nghiệp”; “Muốn tăng gia sản xuất phải thi đua, phải đấu tranh chống bão lụt, hạn hán... phải cải tiến kỹ thuật, phải học hỏi và trao đổi kinh nghiệm”...

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xã Trung Kính (nay là phường Trung Hòa), quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, Người căn dặn cán bộ xã “Phải gần gũi nhân dân, phải lo lắng đến đời sống của nhân dân, làm thế nào cho nhân dân sung sướng, có cơm no áo ấm. Như thế mới là hết lòng với Đảng, với nhân dân”./.