Ngày 13/5/1968 Đã thành lệ, vào những ngày trước dịp sinh nhật mỗi năm (kể từ 1965), Người lại bổ sung và sửa bản thảo Di chúc.
Lần này, Người viết thêm phần chăm lo đời sống con người “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân, đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Nay ta đã hoàn thành thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp để cho đồng bào hể hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”.