Ngày 14/5/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức tại Trường phổ thông cấp III Chu Văn An.

Nhắc lại những tấm gương hy sinh vì cách mạng của những đảng viên ưu tú như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ,... Người chỉ rõ, đảng viên phải xác định vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân; muốn xứng đáng với danh hiệu đảng viên phải không ngừng rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

Để đảng viên mới xác định rõ phương hướng và mục tiêu rèn luyện, phấn đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tóm tắt những yêu cầu về nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ hiện tại của cách mạng Việt Nam. Về tầm quan trọng của công tác xây dựng và củng cố chi bộ vững mạnh, Người nói “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Để trở thành đảng viên tốt, Người yêu cầu mỗi đảng viên phải hiểu rõ những nội dung sau đây:

- Kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa cộng sản.
- Đường lối cơ bản và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam.
- Tổ chức cơ sở của Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương pháp công tác của người đảng viên.

Người nêu lên một số nhiệm vụ của các cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục đảng viên ở Thủ đô và mong rằng Đảng bộ Hà Nội cố gắng phấn đấu trở thành một đảng bộ kiểu mẫu trong học tập, sản xuất và chiến đấu. Sau khi kết thúc bài nói, Người nói thêm “Con người ta trước hết phải có đạo đức, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu đọc bao nhiêu sách chủ nghĩa Mác-Lênin mà sống với nhau không có tình, có nghĩa, thì chỉ là giáo điều, sách vở”.