Ngày 15/1/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Kỷ niệm Lênin”, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, số 91.

Bài báo giới thiệu vắn tắt tiểu sử của V.I.Lênin và khẳng định công lao vĩ đại của Lênin đối với nhân dân Nga, với cách mạng vô sản thế giới và với các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bác cũng nêu lên những bài học sâu sắc “Lênin dạy chúng ta phải ra sức chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Dù vô tình hay cố ý, duy trì 3 bệnh ấy tức là giúp sức cho kẻ địch và làm hại cho nhân dân, cho Chính phủ, cho Đảng... Chúng ta kỷ niệm đồng chí Lênin, thương nhớ đồng chí Lênin thì càng phải học tập và thực hành chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là con đường duy nhất cho chúng ta đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công”.