Ngày 18/11/1954 Phóng viên báo Regards (Nhìn xem) gửi thư xin phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã trả lời những câu hỏi của nhà báo về việc thi hành các điều khoản của đình chiến; những chính sách và nhiệm vụ của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, cuối cùng Bác khẳng định “muốn lập lại quan hệ với Pháp về kinh tế, văn hoá nhưng bình đẳng, hai bên cùng có lợi và thân thiện”.