Ngày 21/8/1952 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Kế hoạch gia đình” bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 71.
Bài “Kế hoạch gia đình”, tác giả khuyên mỗi gia đình nên có kế hoạch để hưởng ứng phong trào sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ. Việc đó “rất hay, rất tốt, ích nước, lợi dân”.