Ngày 25/8/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Lớp chỉnh huấn cho cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan Khu I. 
Bác khẳng định “làm bất cứ việc gì, cố mà thi đua, giúp anh em thi đua đều là anh hùng của dân tộc, không nên nghĩ chỗ này thì tiến bộ, chỗ khác không tiến bộ. Bất kỳ làm việc gì cũng phải cố gắng, kiên quyết an tâm công tác, sẽ vẻ vang và có thể thành anh hùng được”.