Ngày 3/12/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “1 nhân với 8 thành hơn 825”, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu quốc, số 1962.
Qua kết quả cao của việc bán đấu giá một tờ phiếu công trái, tác giả cho rằng “nếu khéo tổ chức khắp các tỉnh, thì chắc kết quả sẽ to gấp mấy” và nêu rõ ý nghĩa của nó chính là “tinh thần nồng nàn yêu nước của đồng bào luôn luôn sẵn sàng hy sinh cho những việc đáng làm, những việc kháng chiến...”.