Ngày 31/10/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị giảm tô và cải cách ruộng đất tại Hà Nội.

Người chỉ rõ, cải cách ruộng đất chỉ là bước đầu để xây dựng ấm no hạnh phúc ở nông thôn. Để hoàn thành tốt công tác giảm tô và cải cách ruộng đất, Người nhắc nhở phải chấp hành đầy đủ những quy định của Trung ương, phải hiểu rõ tình hình con người ở nông thôn, những thuận lợi và khó khăn. Cán bộ phải gương mẫu, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tin tưởng vào chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, dựa vào quần chúng, không chủ quan mất cảnh giác và phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của quần chúng lao động.