Ngày 7/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Thông báo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi”.
Bản Thông báo có đoạn “Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến, tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi”.
Cùng ngày, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự “Lễ Mùa đông binh sĩ” do Hội Liên hiệp Quốc dân tổ chức nhằm huy động toàn dân chăm lo lực lượng vũ trang của quốc gia.