Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 18/8/1957