Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 19/8/1957