Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (10/2007 - 4/2016)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Ngày sinh: 03/11/1954
Ngày vào đảng: 20/11/1987
Quê quán: xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Khóa X, XI
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Khóa X, XI (10/2007 - 4/2016)
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII