Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (4/2016 - 4/2020)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh: 27/5/1970
Ngày vào Đảng: 30/6/1997
Quê quán: xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, XII (4/2016 - 4/2020)
- Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 3/2023)
- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình (4/2020 - 3/2023)
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội: Khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV