Đồng chí Võ Văn Thưởng

Họ và tên: Võ Văn Thưởng
Ngày sinh: 13/12/1970
Ngày vào Đảng: 18/11/1993
Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 2/3/2023)
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII ( 2/2021 - 3/2023)
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV, XV