Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12/4/1954
Ngày vào Đảng: 9/12/1981
Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII
- Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIII, XIV (đến 3/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV