Đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (12/2006 - 4/2016)

Họ và tên: Đặng Ngọc Tùng
Ngày sinh: 28/8/1952
Ngày vào Đảng:  9/5/1981
Quê quán: xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Khóa IX, X, XI (12/2006 - 4/2016)
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII