Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V coi ổn định tình hình kinh tế xã hội là nhiệm vụ bức thiết nhất, bởi vậy 8 trong 11 hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa V đều bàn về kinh tế - xã hội. Những tư duy đổi mới của Đảng được hình thành và từng bước đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Hội nghị lần thứ 8 (6/1985) đã bàn về vấn đề giá - lương - tiền, chủ trương xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp, thực hiện chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Hơn 10 năm, 1975-1986, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ sở vật chất được chú trọng triển khai. 5 năm 1981- 1985, hàng trăm công trình tương đối lớn và hàng nghìn công trình vừa và nhỏ được hoàn thành. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, an ninh chính trị và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia giành thêm những thắng lợi mới.

Ngày 10/7/1986, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần. Ngày 14/7/1986, Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Tháng 8/1986, Hội nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã thảo luận ba vấn đề lớn về kinh tế thời kỳ quá độ: cơ cấu sản xuất, cải tạo xã hội chủ nghĩa và cơ chế quản lý, đồng thời nêu ra những quan điểm có giá trị về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (11/1986) đã thông qua Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội VI của Đảng xác định đường lối Đổi mới.