Đồng chí Đỗ Văn Chiến


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (từ tháng 4/2021)

Họ và tên: Đỗ Văn Chiến
Ngày sinh: 10/11/1962
Ngày vào Đảng: 13/09/1986
Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Dân tộc: Sán Dìu

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (từ tháng 4/2021)
- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV