Đồng chí Nguyễn Đức Thuận (1916-1985)

 

Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (8/1980 - 10/1985)

Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận
Tên khai sinh: Bùi Tư Phong
Năm sinh: 1916
Ngày mất: 4/10/1985
Ngày vào Đảng: 1947
Quê quán: xã Bảo Ngũ (nay là xã Quang Trung), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam (1967-1980)
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1977-1980)
- Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam: Khóa IV, V (8/1980 - 10/1985)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IV, V, VI, VII