Đồng chí Phạm Thế Duyệt


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V, VI (8/1999 - 12/2007)

Họ và tên: Phạm Thế Duyệt
Ngày sinh: 10/8/1936
Ngày vào Đảng: 05/4/1964
Quê quán: xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII
- Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII (từ 1/1998)
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
- Quyền Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (từ 11/1985)
- Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (1987-1988)
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V, VI (8/1999 - 12/2007)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, X, XI