Đoàn Chủ tịch Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1998-2003) họp từ ngày 3 đến 6/11/1998, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 898 đại biểu và 31 đoàn đại biểu quốc tế.

 Mục tiêu của Đại hội là “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì việc làm, đời sống và quyền dân chủ của công nhân, viên chức và lao động. Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 145 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 17 ủy viên.

Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VIII.

Các đồng chí Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch.