Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức vào ngày 8/3/1965, tại căn cứ Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Gần 500 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu hội viên các địa phương đã về dự Đại hội.

Đại hội đã nhấn mạnh các nhiệm vụ: Kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động áp bức, bóc lột, khủng bố giết chóc, chà đạp nhân phẩm đạo đức của đế quốc Mỹ và tay sai, triệt để bênh vực mọi quyền lợi thiết thân cho mọi tầng lớp phụ nữ; cùng với toàn dân kiên quyết đấu tranh đánh đổ đế quốc Mỹ xâm lược, đánh đổ mọi chế độ bù nhìn phản dân hại nước, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, giành độc lập dân chủ và hòa bình, tiến tới thống nhất Tổ quốc, thực hiện nam nữ bình đẳng, từng bước giải phóng phụ nữ; phát động phong trào thi đua “Năm tốt”.

Bà Nguyễn Thị Định - Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam được bầu làm Hội trưởng.