Ma Cao ngày nay, nơi năm 1935 đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương

Thời gian: 27 đến 31/3/1935

Địa điểm: Ma Cao, Trung Quốc

 Số lượng đảng viên trong nước: 600

Số lượng đại biểu tham dự ĐH: 13

Đại hội bầu:

Ban Chấp hành Trung ương: gồm 9 Ủy viên chính thức và 4 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư: Đồng chí Lê Hồng Phong