Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Tuyên Quang (2/1951)

Thời gian: 11/2 đến 19/2/1951

Địa điểm: Xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết

Số lượng đảng viên trong nước: hơn 76 vạn

Đại hội bầu:

- Chủ tịch Đảng: Đồng chí Hồ Chí Minh

- Tổng Bí thư: Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư

- Ban Chấp hành Trung ương: 19 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết

- Bộ Chính trị: 7 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất)