Đại hội Đảng lần thứ II (11/2 - 19/2/1951)

      Nhân vật liên quan

      • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
      • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh

 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Tuyên Quang (2/1951)

Thời gian: 11/2 đến 19/2/1951

Địa điểm: Xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết

Số lượng đảng viên trong nước: hơn 76 vạn

Đại hội bầu:

- Chủ tịch Đảng: Đồng chí Hồ Chí Minh

- Tổng Bí thư: Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư

- Ban Chấp hành Trung ương: 19 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết

- Bộ Chính trị: 7 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất)