Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (12 – 19/1/2011), tại Hà Nội

Thời gian: 12/01 đến 19/01/2011

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu: 1.377

Số lượng đảng viên: 3.600.000

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức và 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí; Ban Bí thư gồm bốn đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.