Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam (2013-2018)

   Nhân vật liên quan

   • Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (2/2007 - 4/2016)Nguyễn Quốc Cường
   • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Chủ tịch Hội Nông dân Việt NamThào Xuân Sùng
   • Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ươngLại Xuân Môn

Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội được tổ chức từ ngày 30/6 - 3/7/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Dự đại hội có 1.169 đại biểu đại diện cho trên 9,9 triệu cán bộ, hội viên nông dân.

Đại hội đã bầu 122 Ủy viên Ban Chấp hành. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng được tái cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Đây là Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập Phát triển bền vững”. Đại hội đã xác định phương hướng là: phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn.

- Ngày 22/4/2016, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. (Thay đồng chí Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu theo chế độ)

- Ngày 12/1/2018, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2013-2018.