Ngay sau khi Đảng ra đời, một cuộc đấu tranh sôi nổi diễn ra trên toàn quốc, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930-1931. Phong trào này là “pháo hiệu” mở đầu cao trào cách mạng mới ở Việt Nam. Khẩu hiệu đấu tranh chính trị được kết hợp với các yêu sách về kinh tế, lần đầu tiên chính quyền Xô viết công nông được thành lập ở một số nơi, hàng triệu nông dân đứng lên cùng với giai cấp công nhân phối hợp đấu tranh - thực hiện liên minh công - nông, một đội quân chủ lực của cách mạng.