Hà Nội (TTXVN 26/9/2014)

   Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 26/9/2014, Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

  Nhằm bảo đảm cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là 385 người, so với khóa VII tăng 30 người, bằng  8,4%. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII 383 người, hai đại diện của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt - Đức và Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ hiệp thương sau Đại hội. 

  Thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII gồm: đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên (45 người); Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (63 người); cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài (262 người); cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (14 người). Nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII có đầy đủ đại diện các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 50,9% (so với khóa VII tăng 0,2%).

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII Nguyễn Thiện Nhân đã trao quà lưu niệm tặng 157 đại biểu không tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

  Cũng trong phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII./.  

                                                                                            Thanh Vân - Phúc Hằng