Đồng chí Lê Thị Xuyến (1909-1996)

Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (4/1950 - 5/1956)

Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Ngày sinh: 9/12/1909
Ngày mất: 5/5/1996
Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (4/1950 - 5/1956)
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1956-1978)
- Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới Việt Nam (1952-1976)
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa IV, V
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II, III, IV, V

Đồng chí là một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của Việt Nam vào năm 1946. Trên cương vị Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ năm 1946-1956, đồng chí lãnh đạo Hội đoàn kết các tầng lớp phụ nữ thực hiện phong trào: “Mua công phiếu kháng chiến”; “Ủng hộ bộ đội”; “Dân công tiền tuyến”... Sáng kiến kết nghĩa các cơ quan, tổ chức với đơn vị bộ đội của đồng chí Lê Thị Xuyến đã góp phần tạo nên sức mạnh toàn dân cho cuộc kháng chiến.