Hà Nội (TTXVN 25/10/2023) Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Quảng Ninh từ một địa phương nằm trong tình trạng yếu kém, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương đã trở thành một trong những tỉnh công nghiệp, dịch vụ năng động, sáng tạo, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành trung tâm đổi mới của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. 7 năm liên tục (2016-2022), Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số, tốc độ đô thị hóa đứng ở tốp đầu cả nước chỉ sau các thành phố trực thuộc Trung ương. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững hơn.