Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2023 có những chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nội dung Cung ứng dịch vụ công. Chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” đo lường mức độ hiệu quả cung ứng bốn dịch vụ công căn bản cho người dân, gồm: Y tế công lập, Giáo dục tiểu học công lập, Cơ sở hạ tầng căn bản và An ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư. Thông qua khảo sát PAPI, người dân đánh giá mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công, chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ công căn bản từ cấp xã/phường, quận/huyện đến tỉnh/thành phố dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân và gia đình họ.