Hà Nội (TTXVN 26/1/2023) Chủ trương của Đảng và Bác Hồ mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là nhằm giáng một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ và mở ra một giai đoạn mới “vừa đánh, vừa đàm”. Ta kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao, tạo ra sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng.