Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 12/4/1974