Bác Hồ cùng các chiến sỹ cảnh vệ trên đường đi công tác ở Định Hóa (Thái Nguyên) năm 1947

        Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 141/SL thành lập Cục Cảnh vệ từ một số chiến sĩ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng cảnh vệ.

         Sau này, ngày 16/2 được lấy là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh vệ công an nhân dân.