Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thông qua trước quốc dân đồng bào. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 9/11 hàng năm được lấy là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Qua hơn 10 năm tổ chức, tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, thi hành pháp luật; qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.