"Người về đem tới những mùa Xuân"

 

               Bác Hồ về nước ngày 28-1-1941

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài đi tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Đây là thời khắc vô cùng trọng đại đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. 

Sự kiện Bác Hồ trở về nước đã đáp ứng đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng trong nước, sự phát triển của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc Việt Nam và cả đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Sự kiện này cũng mở ra một chương mới rất quan trọng cho cách mạng Việt Nam, làm nên những mùa Xuân huy hoàng của dân tộc, với thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, với hai cuộc kháng chiến trường kỳ đánh bại kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Sự kiện này cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, là động lực cho những thắng lợi to lớn của cách mạng, nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường.