Bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam là tác phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với đất nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn đối với những người cộng sản trên toàn thế giới.

Đó là nhận định của ông Amiad Horowitz, phóng viên báo People's World và cũng là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Washington về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

Ông Amiad Horowitz cho rằng bài viết đã giải thích những điều kiện đặc biệt mà Việt Nam phải đối mặt và cách Việt Nam tiếp cận những điều kiện này với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. Theo ông, nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ không hiểu nền kinh tế thị trường là một bộ phận cấu thành của công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam, và cũng có những thông tin tuyên truyền chống phá. Ở khía cạnh này, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cung cấp nhận thức thực sự về con đường mà Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi để xây dựng CNXH và cải thiện đời sống của nhân dân.

Ông Amiad Horowitz cũng nêu bật một số điểm mà ông rất quan tâm trong bài viết. Thứ nhất, tầm quan trọng của CNXH ở Việt Nam bắt nguồn từ thực tế vật chất với mục tiêu làm cho đời sống vật chất của người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn. Mục tiêu xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là những mục tiêu thiết thực, phản ánh nhu cầu của toàn thể nhân loại. Theo ông, trên thực tế, trong vài thập niên qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt Việt Nam đi theo định hướng này một cách ổn định và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những khó khăn, thách thức cụ thể trên con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam, từ đó đặt ra nhiệm vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam là hiểu những thách thức và phản ứng một cách phù hợp.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng khẳng định bản chất của đảng tiên phong là phục vụ nhân dân. Đây là một điểm quan trọng vì nếu không kết nối được với người dân và nhu cầu của nhân dân thì đảng không thể là đội tiên phong và sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Nhà báo Mỹ nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách đảm bảo rằng mối liên kết luôn bền chặt và đây là một phần quan trọng trong những thành công đã thấy ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về những kết quả Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà báo Mỹ đánh giá những thành tựu mà Việt Nam đạt được thực sự đáng ghi nhận. Chỉ trong vài thập niên, Việt Nam đã từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Bất chấp những khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã đưa Việt Nam đến nhiều thành công to lớn.

Ông Amiad Horowitz cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đường hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, đậm đà bản sắc dân tộc, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Theo ông, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008-2009 và đại dịch COVID-19 hơn một năm qua đang khiến người dân trên thế giới nhận thức thực tế hơn về những vấn đề của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, dù còn khó khăn về vật chất, nhưng người dân Việt Nam có được cuộc sống an toàn hơn.

Về thách thức, ông Amiad Horowitz cho rằng các lực lượng chống phá sẽ tiếp tục tìm cách làm cho Việt Nam chuyển hướng khỏi con đường xây dựng CNXH. Tuy nhiên, nhà báo Mỹ tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể ngăn chặn điều này thông qua sự lãnh đạo liên tục, hiệu quả và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân Việt Nam./. 

Đặng Huyền (năm 2021)