- 19/6/1975: Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

- 11/1995:  New Zealand lập Đại sứ quán tại Việt Nam.

- 5/2003: Việt Nam lập Đại sứ quán tại New Zealand.

- 5/2005:  Hai nước ký  "Tuyên bố về hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand"

- 9/2009: Hai nước thiết lập “Quan hệ Đối tác Toàn diện”.

- 2015: Hai nước ra Tuyên bố chung nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện hướng tới Đối tác Chiến lược.

- 7/2020:  Hai nước thiết lập “Quan hệ Đối tác Chiến lược”.

- 12/2021: Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao New Zealand ký kết trực tuyến “Chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024”.

- 9/2022: Hai nước tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam- New Zealand lần đầu tiên./. 

                                                                                                (Cập nhật đến tháng 3/2024)