Hà Nội (TTXVN 22/4/2001)

             Thưa các vị khách quốc tế,

             Thưa đồng bào, chiến sĩ thủ đô anh hùng.

             Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi vui mừng thông báo với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ Thủ đô cùng toàn Đảng, toàn dân ta và toàn quân ta: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã thành công tốt đẹp.

             Đại hội họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại: loài người kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI; dân tộc ta đã trải qua hơn bảy thập niên đấu tranh oanh liệt, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại: giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, nay đang vững bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

             Đại hội IX đã hoàn thành các nhiệm vụ:

             - Nhìn lại chặng đường 71 năm của cách mạng Việt Nam, đi sâu tổng kết 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, rút ra những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó cụ thể hóa Cương lĩnh "Xây dựng đất nước  trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội", hoàn thiện đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

             - Tổng kết sự lãnh đạo của Đảng, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, trong sạch, vững mạnh, ngang tầm  với yêu cầu của thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cho phù  hợp với tình hình mới.

             - Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 150 đồng chí ủy viên Trung ương đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực tiêu biểu cho hơn 2 triệu đảng viên của Đảng, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

             Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội "trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới", thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

             Thành công của Đại hội là kết quả của quá trình làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao của 1.168 đại biểu ưu tú được bầu từ các tổ chức cơ sở đảng; sự ủng hộ, hợp tác, động viên của nhiều đảng cộng sản, công nhân, phong trào cách mạng, đảng cầm quyền, tổ chức quốc tế. Đặc biệt là được sự hưởng ứng nhiệt thành của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sỹ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo và toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

             Các văn kiện trình Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng bàn việc nước, bàn việc Đảng trong thời kỳ mới. Công việc của Đại hội  Đảng hôm nay, chính là việc của dân, của nước.

             Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đảng ta 71 tuổi và Đại hội IX đã được dấy lên ngày càng sâu rộng  trên khắp mọi miền đất nước.

             Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cấp, các ngành, các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc và tín đồ các tôn giáo, đồng bào các dân tộc, người làm văn hóa nghệ thuật, báo chí, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã có những đóng góp to lớn vào sự thành công của Đại hội, thể hiện tình cảm gắn bó và sâu nặng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

             Thưa đồng bào và chiến sĩ Thủ đô yêu quý.

             Đại hội đã nhận được nhiều thư chào mừng của các tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước bày tỏ niềm tin tưởng vào những quyết định chính trị của Đại hội, coi đó là nguồn động lực mới thúc đẩy quyết tâm chiến lược của đất nước: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

             Đại hội IX khẳng định những năm đầu của thế kỷ mới là thời kỳ tiếp tục đổi mới sâu sắc và toàn diện đất nước nhằm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cách mạng  nước ta vừa đứng trước cơ hội lớn và thách thức lớn. Giữ vững niềm tin vào Đảng, vào tương lai dân tộc, vào công cuộc đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt cơ hội, đẩy lùi nguy cơ vượt qua thử thách phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.

             Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực đi đôi với chủ động và tích cực hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Phát huy các nhân tố mới đi đôi với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh về phẩm chất, trí tuệ chính trị tư  tưởng, tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, phát huy nhân tố mới, đồng thời tích  cực đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi các hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là  tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nỗ lực phấn đấu biến Nghị quyết  Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống.

             Trong truyền thống vẻ vang của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Chiến đấu, hy sinh cho độc  lập của dân tộc và hạnh phúc của đồng bào là mục đích cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam; ngoài ra Đảng không có mục đích nào khác. Ban Chấp hành Trung ương xin hứa với đồng chí, đồng bào cả nước sẽ phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết chặt chẽ, làm hết sức mình và đất nước. Mỗi cán bộ đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Đảng mong muốn nhân dân giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời giám sát mọi hành động của cán bộ, đảng viên, công chức giúp đảng chọn lựa những cán bộ tốt và loại trừ những kẻ suy thoái làm ô danh Đảng, làm thiệt hại quyền lợi của đất nước và đồng bào.

             Lúc này, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ chính trị cao cả, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính  trị, của mỗi người, dân Việt Nam, vì tương lai của dân tộc.

             Xin chân thành cảm ơn các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và toàn thể các vị đại biểu./.