• Đánh chiếm sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do tướng Đờ Cátxtơri cầm đầu (ngày 7/5/1954).

  • Tù binh Pháp bị bắt tại chiến trường Điện Biên Phủ đang được giải về hậu phương (1954).

  • Quang cảnh buổi ký chính thức Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (7/1954).

  • Chính phủ họp nghe báo cáo về kết quả Hội nghị Giơnevơ (8/1954)

  • Giải phóng Thủ đô Hà Nội (1954)

  • Nhân dân Hà Nội mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thủ đô Hà Nội (1954).