Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (12/1997), đồng chí Đỗ Mười xin rút khỏi chức vụ Tổng Bí thư. Đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Thường vụ,Thường trực Bộ Chính trị được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí Đỗ Mười giữ trọng trách làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt.
  • Đồng chí Đỗ Mười chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII