Trà Vinh (TTXVN 23/2/2024) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa Lễ hội Đom Lơng Néak Tà của người Khmer tỉnh Trà Vinh vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia thứ 7 của tỉnh Trà Vinh.
  • Người dân đưa kiệu trong nghi thức tống tàu của lễ hội. Ảnh: TTXVN phát

  • Tụng kinh cầu an trong lễ Đom Lơng Néak Tà của người Khmer tỉnh Trà Vinh. Ảnh: TTXVN phát

  • Vật phẩm cúng trong lễ hội Đom Lơng Néak Tà. Ảnh: TTXVN phát

  • Người dân hóa trang chuẩn bị thực hiện các nghi lễ. Ảnh: TTXVN phát