Quốc hội khóa XI (2002-2007)

      Nhân vật liên quan

      • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Chủ tịch Quốc hội khóa X (từ 6/2001), XI (đến 6/2006)Nguyễn Văn An
      • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
 
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI. Ảnh: TTXVN phát

Quốc hội khóa XI là Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong 5 năm, Quốc hội khóa XI tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức của Quốc hội, đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp.

Tính đến tháng 4 năm 2007, Quốc hội khóa XI đã ban hành 84 luật, bộ luật, 68 nghị quyết; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành 31 pháp lệnh, đưa số lượng văn bản pháp luật được thông qua trong nhiệm kỳ tăng lên rất nhiều so với trước đây. Nội dung các vấn đề được quy định trong các đạo luật đã cơ bản bao quát các lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đến tổ chức bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, Quốc hội đã dành thời gian, công sức để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật kinh tế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quá trình đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Quốc hội cũng đã ban hành nhiều quyết định quan trọng khác như Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003; Nghị quyết về giáo dục; nghị quyết về chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh; Nghị quyết về tập trung chỉ đạo xây dựng nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất; Nghị quyết về việc phê chuẩn “Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục điạ của hai nước trong vùng vịnh Bắc Bộ”; Hiệp ước giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985; phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

 Đồng chí Nguyễn Văn An được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI (tháng 7/2002).

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI (6/2006). 

- Ngày bầu cử: 19/5/2002

- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,73% (49.768.515 người).

- Tổng số đại biểu được bầu: 498

- Cơ cấu thành phần của Quốc hội: trong lĩnh vực doanh nghiệp: 5.02%; nông dân: 1.20%; trong các lực lượng vũ trang: 11.04%; công nhân: 0.40%; đại biểu tự ứng cử:  0.40%; đại biểu chuyên trách: 23.69%; đảng viên: 89.75%; ngoài Đảng: 10.25%; dân tộc thiểu số: 17.26%; phụ nữ: 27.30%; tôn giáo: 1.40%.