Ngày 27/10/2023, thay mặt Bộ Chính trị đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW (Quy định 132) về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Quy định 132 gồm 4 Chương, 14 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký (27/10/2023).

Quy định số 132 nêu rõ 27 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, đồng thời quy định mở về các hành vi khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và nơi để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quy định đặt ra trách nhiệm các chủ thể có thẩm quyền phải xem xét, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu, của cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan cũng được xem xét kỹ càng, xử lý theo quy định của Đảng.